Lagar & Regler för sotning

Enligt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor och tillhörande förordning 2003:789 om skydd mot olyckor har kommunen det övergripande ansvaret för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. De största förändringarna i den nya lagen är att sotningen delats upp i två moment enligt ovan samt att imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen undantas från krav på rengöring och brandskyddskontroll. Lagen ger även möjlighet för en enskild fastighetsägare att själv eller låta någon annan utföra rengöring på den egna fastigheten.

Med stöd av förordningen har Statens räddningsverk fastställt föreskrifter SRVFS 2003:11 om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, med vilka intervall brandskyddskontrollen skall ske (kontrollfrister) samt vad kontrollen skall omfatta.

Anläggningar som omfattas av kravet på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

  • Värmepannor
  • Varmvattenpannor
  • Varmluftspannor
  • Ångpannor
  • Köksspisar
  • Ugnar
  • Andra jämförbara eldstäder

Nedan är länkar till PDF-dokumment gällande råd om sotning och brandskydskontroll.